Podmienky používania

Podmienky používania Podmienky používania portálu U Chorej Vrany Pozorne si prosím preštudujte nižšie uvedené pravidlá a podmienky používania portálu obchodik.com. V prípade nejasností prosím kontaktujte prevádzkovateľa - Martin Volek - E.S.! Obsah portálu obchodik.com má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, liečebný postup, terapiu alebo inú formu liečby alebo starostlivosť odborného lekára. Obsah portálu obchodik.com nesmie a nemôže byť použitý na individuálne a svojvoľné stanovenie diagnózy alebo výber a použitie liekov alebo iných prípravkov podľa vlastného uváženia. Rady a odporucania uvedene na stranke www.obchodik.com v ziadnom pripade nenahradzaju lieky predpisane lekarom! Prevádzkovateľ www.obchodik.com nezodpovedá za škody a nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť použitím alebo zneužitím informácií obsiahnutých na portáli www.obchodik.com Návštevník portálu www.obchodik.com môže informácie tu obsiahnuté použiť len pre osobné potreby, akékoľvek šírenie textov, obrázkov alebo príspevkov z poradne www.obchodik.com alebo iných zložiek portálu je možné len s výslovným a písomným súhlasom prevádzkovateľa portálu www.obchodik.com. Na všetky texty, obrázky a príspevky z odborných poradní alebo iných zložiek na portáli www.obchodik.com sa vzťahuje autorské právo prevádzkovateľa portálu. Na vybrané články sa vzťahuje autorské právo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktorých obsah má pornografický, urážajúci alebo rasistický charakter. Takisto si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú etický kódex a zároveň vyzýva všetkých návštevníkov www.obchodik.com, aby v prípade objavenia podobného príspevku ihneď informovali prevádzkovateľa. Pokiaľ nie ste ochotní akceptovať ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, prosíme Vás, aby ste opustili portál www.obchodik.com Návštevný poriadok Obchodíku U chorej vrany Stefanikova 5 917 01 Trnava I. Úvodne ustanovenia 1. Obchodík U chorej vrany (ďalej len “prevádzka”), v rámci vytvorenia čo najvhodnejších podmienok pre kupujúcich a návštevníkov vydáva Návštevný poriadok Obchodíku U chorej vrany (ďalej len “Návštevný poriadok”). 2. Tento poriadok upravuje práva a povinnosti klientov a návštevníkov v priestoroch prevádzky, prístupných verejnosti v pracovných dňoch a vo vymedzenom pracovnom čase. 3. Pre vstup do ostatných priestorov prevádzky platia interne predpisy. II. Práva a povinnosti kupujúcich a návštevníkov prevádzky 1. Vstup pre kupujúcich a návštevníkov prevádzky určuje prevádzkový režim. 2. Otváracie hodiny pre kupujúcich a návštevy sú určené vlastníkmi Obchodíku a verejnosť je o nich informovaná pri vstupe do prevádzky. 3. Priestory prevádzky sú určené na nakupovanie a objednávanie tovaru na pultoch prevádzky, Eura a meny platne v EU podľa aktuálneho kurzu, ktorý je k dispozícií na požiadanie. 4. Kupujúci a návštevníci sú v priestoroch prevádzky povinní okrem všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne uznávaných pravidiel slušného správania sa, dodržovať aj Návštevný poriadok. V súlade s týmito normami a pravidlami do prevádzky nemajú prístup, alebo z prevádzky môžu byť vykázané najmä: 1. osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ktoré pre mimoriadne znečistený odev, alebo neprístojné správanie sú ostatným osobám a zamestnancom na obťaž, 2. ozbrojené osoby (mimo príslušníkov PZ SR vo výkone služby), 3. osoby ohrozujúce bezpečnosť kupujúcich, zamestnancov, ale aj svoju vlastnú, bezpečnosť prevádzky majetku prevádzky, 4. osoby, ktoré napriek upozorneniu porušujú ustanovenia Návštevného poriadku. 5. Kupujúcim a návštevníkom prevádzky je zakázané najmä: 1. vstupovať do objektu so zbraňou, 2. fotografovať a filmovať či zhotovovať akýkoľvek audio alebo video záznam!, 3. fajčiť! 4. vnášať do priestorov prevádzky: i. predmety nadmerných veľkostí, látky a predmety nebezpečné (ľahko zápalné, výbušniny, fľaše s kvapalným plynom) a látky prenikavých vôní či zápachu) ii. vzhľadom, odpudzujúcim, alebo by mohli byť ostatným prítomným na obťaž. iii. veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia môžu poškodiť, prípadne znečistiť ostatné osoby, alebo priestory prevádzky, iv. živé zvieratá s výnimkou majiteľov psov držiteľov preukazu ZŤP, alebo ak ide o psov ozbrojených síl a PZ SR. 5. vykonávať akúkoľvek činnosť v prevádzke ktorá nie je spojená z nákupom tovaru v prevádzke, 6. obťažovať prítomných hlukom (napr. reprodukovanou hudbou, pískaním spievaním, a pod.); 7. vstupovať so zmrzlinou jedlom alebo čímkoľvek čo môže spôsobiť kontamináciu podlahovej krytiny, či tovaru umiestneného na prevádzke, 8. iným spôsobom ohrozovať prítomných, alebo im byť na obťaž, 9. predávať alebo ponúkať tovar, výrobok, službu, či vykonávať akúkoľvek činnosť ktorá je klasifikovaná ako obohacovanie sa. 6. Kupujúci alebo návštevník, prevádzky, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší Návštevný poriadok, alebo iné všeobecne záväzné predpisy, zodpovedá za škody a následky, ktoré svojim konaním spôsobil. Záznam sa vykoná okamžite a sankcie sú splatne okamžite inak sú úročené podľa aktuálneho predpisu. Vinník je povinný identifikovať svoju osobu a spoločnosť, pre ktorú pracuje. Tak isto je povinný stvrdiť záznam o svojom konaní. III. Pravidla pri predaji tovaru 1. Zákazníci sú obsluhovaní podľa toho v akom poradí prišli. 1. prednostne sú obsluhované tehotné ženy, invalidní spoluobčania, ako aj matky s veľmi malými deťmi (do 8 rokov veku), 2. pripravený tovar, pre zákazníkov, ktorý bol vopred objednaný, a je zabalený, a sú splnene všetky náležitosti predaja, takýto tovar je odovzdaný prednostne. 2. Všetky ceny na prevádzke sú uvádzané za jeden gram a v slovenských korunách, ak nie je uvedené inak. 3. Kupujúci majú pravo vidieť a ovoňať tovar, no nikdy ho nekontaminovať akoukoľvek časťou tela, alebo látkou; takto kontaminovaný tovar si je kupujúci povinný kúpiť. 4. Ak príde k poškodeniu tovaru alebo zariadenia, či jeho kontaminovaniu, vinník je povinný inkriminovaný tovar zakúpiť za bežnú cenu a cele ním kontaminované množstvo, to znamená že celú nádobu alebo zabalený sáčik. Pri rozbití, kontaminovaní tovaru, časti prevádzky, či zamestnanca je vinník povinný škodu uhradiť v plnej výške na mieste podľa platného predpisu. 5. Pri vandalizme alebo nevhodnom správaní je vinník povinný podrobiť sa príkazom zamestnancov okamžite a uhradiť škodu okamžite. 6. Pri nutnosti uzavretia prevádzky, bude vinníkovi účtovaná každá začatá pracovná hodina uzavretia prevádzky podľa priloženého predpisu. IV. Cenník reklamy alebo predaja v Obchodíku U chorej vrany Stefanikova 5; 917 01 Trnava 1. Každá, čo i len započatá prezentácia reklamy alebo iná akcia nesmerujúca k nakupovaniu v našej prevádzke sa počíta za začatú hodinu 2.500,– Sk 2. Nevyžiadaný telefonicky rozhovor z prieskumnou akciou alebo obdobne 1.000,– Sk 3. Pošta a podobne 500,– Sk 4. Uzavretie prevádzky každá začatá hodina 7.000,– Sk Platobný predpis: 1. Akékoľvek poškodenie vchodových dverí, výplne dverí výkladu 10.000,– Sk 2. Poškodenie a znečistenie podlahy ; ak nebude treba meniť krytinu, inak v cene novej krytiny 1.000,– Sk 3. Poškodenie skla dóz a ich obsahu 2.500,– Sk 4. Poškodenie pultov 10.000,– Sk 5. Znečistenie personálu 5.000,– Sk 6. Poštovné 100,– Sk 7. Vystavenie faktúry 100,– Sk Všetky sumy v bode IV. sú uvedené bez DPH. V. Záverečne ustanovenia Vstupom do prevádzky návštevníci stvrdzujú svoj záväzok správať sa podľa Návštevného poriadku. Všetky platby sú požadované okamžite a pri vystavení faktúr sú splatné do 5 dní od vystavenia Na každú faktúru je uvalené penále, ak nie je uhradená do dátumu splatnosti uvedeného na vystavenej faktúre a to vo výške 1% za každý deň omeškania úhrady. Zaplatením záväzku voči nám či tretej osobe priznáva agresor svoju vinu v plnom rozsahu a nie je možné sa o tom ďalej sporiť. Za súhlas so svojou činnosťou v prevádzke sa považuje aj Policajný zápis či iný verejný dokument, kde agresor priznáva svoju činnosť. Spory je možné prejednávať až po uhradení vzniknutých záväzkov. Súdy sú vedené v Trnave. V Trnave, 09. decembra 2002 Martin Volek vlastník